Imprimir aquesta pàgina
Dimarts, 30 Desembre 2014 09:16

Càlcul IVTNU 2015

NOTA INFORMATIVA

En data 26 d’octubre de 2021, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional i nuls els articles 107.1) segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL en endavant),  afectant al càlcul de la base imposable de l’impost.

Posteriorment es va publicar en el BOE,   el Reial decret llei 26/2021 de 8 de novembre, pel qual s'adapta el TRLRHL a l'esmentada sentència i establint dos opcions per a calcular la base imposable de l’impost a partir del 10 de novembre, entre els quals el contribuent podrà escollir el càlcul més avantatjós.

Des de l’Ajuntament,  s’està treballant  per adaptar-se al nou càlcul i en el moment que estigui enllestida la nova calculadora, ho anunciarem.

 

Els càlculs que s'ofereixen en aquesta opció no tenen efectes vinculants per a l'Administració, essent únicament de caràcter informatiu i només per aquelles transmissions produïdes a partir del dia 1 de gener de 2015.

* CAMPS OBLIGATORIS

Tipus

Referència cadastral

Data transmissió actual * · + info

Data d'anteriors transmissions * · + info

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

Percentatge transmissió *

%

%

%

%

%

Valor cadastral del sòl * · + info

€ (no introduir punts, només comes pels decimals. Exemple: 3000,85)

 

Bonificació · + info · (únicament herències) empadronats al municipi que compleixin els requisits.

Llegir 8418 vegades