Dimarts, 02 Setembre 2014 10:23

Període mitjà de pagament mensual a proveïdors

En aquesta pàgina trobareu el període mitjà de pagament a proveïdors en compliment del que estableix la Disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en mitjana, en el pagament per part de l'Administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'Adminsitració es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

Veure 2021

Veure 2020

Veure 2019

Veure 2018

Veure 2017

Veure 2016

Veure 2015

Veure 2014

 

Llegir 2224 vegades