Dimarts, 04 Mai 2021 05:33

Expedient GENE2020004200, relatiu a l’aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM núm. 8. Correcció de la qualificació urbanística de l'apèndix del carrer Corrons

Per acord del Ple de data 21 d'abril de 2021, es va acordar aprovar provisionalment la Modificació puntual del POUM núm. 8. Correcció de la qualificació urbanística de l'apèndix del carrer Corrons, així com la seva tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva.

Llegir 184 vegades