Dilluns, 20 Agost 2018 10:21

Expedient X2018004943, relatiu al Pla especial de protecció del Conjunt Residencial de S’Agaró.

Àrea d’Acció Territorial

Identificació de l’expedient

Expedient X2018004943, relatiu al Pla especial de protecció del Conjunt Residencial de S’Agaró.

E D I C T E
 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 d’agost de 2018, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment el Pla especial de protecció del Conjunt Residencial de S’Agaró, redactat pel Departament d’Obres i Urbanisme de  l’Àrea d’Acció Territorial i Medi Ambient municipal,

D’acord amb el que estableix l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, aquest Pla especial es sotmet a informació pública per termini d’un mes, computat des de la darrera de les publicacions obligatòries en el butlletí oficial corresponent, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal de Castell-Platja d’Aro i en la seu electrònica municipal, a efecte que les persones interessades puguin consultar l’expedient en les oficines del Departament d’Obres, Urbanisme i Medi Ambient, carrer Mossèn Cinto Verdaguer núm. 4, 2a planta, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, així com en el WEB municipal (http://ciutada.platjadaro.com), i puguin formular les al·legacions i presentar la documentació que considerin adients en defensa dels seus interessos.

La Junta de Govern Local, en la mateixa sessió de en data 16 d’agost de  2018, ha adoptat l’acord de suspensió de la tramitació de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, per un termini màxim de 2 anys, en l’àmbit del Pla especial del protecció de S’Agaró recollit en els plànols d’informació del propi Pla especial i que es grafia en el plànol adjunt.

 

L’alcalde

Joan Giraut i Cot

Castell-Platja d’Aro,  17 d’agost de 2018     

 

ARXIUS ADJUNTS PDF:

PEP SAGARO 2018 VOLUM I AI.pdf

PEP SAGARO 2018 VOLUM II AI.pdf

PEP SAGARO 2018 VOLUM III AI.pdf

PEP SAGARO 2018 VOLUM IV.pdf

PEP SAGARO 2018 VOLUM V, VI, VII AI.pdf

PEP SAGARO 2018 VOLUM VIII AI.pdf

 

 

Llegir 675 vegades