Anuncis oficials

Per acord del Ple de data 25 de maig de 2022, es va acordar aprovar provisionalment el Pla especial de protecció del Conjunt Residencial de S'Agaró, així com la tramesa de l'expedient complert a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva

Per acord del Ple de l'ajuntament de data 25 de maig de 2022, es va aprovar provisionalment la Modificació puntual del POUM núm. 10. Modificació a l'àmbit del PA7 Mas Ros, així com la seva tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva.

Pàgina 1 de 4