Dimecres, 24 abril 2013 09:58

Nou mapa de capacitat acústica · 2013

El Ple de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en sessió ordinària celebrada el dia 17 d’abril de 2013, va adoptar l’acord d’aprovació inicial per segona vegada.

El nou mapa de capacitat acústica amb les zones de sensibilitat acústica adaptada també als usos del sòl en substitució del mapa vigent fins ara.

En compliment del que disposa l’art. 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i altra normativa concordant , es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, perquè els interessats puguin examinar-lo i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap altre acord.

El termini d'alegacions finalitza el 7 de juny

Llegir 2874 vegades