Mostrant articles per etiqueta: ciutadania
Dimecres, 24 abril 2013 09:58

Nou mapa de capacitat acústica · 2013

El Ple de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en sessió ordinària celebrada el dia 17 d’abril de 2013, va adoptar l’acord d’aprovació inicial per segona vegada.

El nou mapa de capacitat acústica amb les zones de sensibilitat acústica adaptada també als usos del sòl en substitució del mapa vigent fins ara.

Publicat a Medi Ambient
Dimecres, 17 abril 2013 09:41

Retribucions dels càrrecs electes

Perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns

Les retribucions del càrrecs electes de la legislatura 2019-2023 es van assignar per acord de Ple Municipal Extraordinari de 28 de juny de 2019. Els principals punts de l’acord són:

Primer

Establir que amb efectes del dia següent a l'adopció del present acord, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs:

NOMS I COGNOMS

RÈGIM DE DEDICACIÓ

Sr. Maurici Jiménez Ruiz

Dedicació exclusiva compatible amb l'exersici de la docència

Sra. Mónica Rios Garcia

Dedicació parcial 90%

Sra. Pilar Ferrero Fresno

Dedicació exclusiva

Sra. Jenny Xufré Marcé

Dedicació parcial 50%Segon

Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta al Règim General de la Seguretat Social.


ALCALDE: Sr. Maurici Jiménez Ruiz
Funcions: Alcalde · Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Retribucions Mensuals Brutes: 3.799,85 euros

REGIDORA: Sra. Pilar Ferrero Fresno
Funcions: Benestar Social, Salut i Administració Electrònica
Retribucions Mensuals Brutes: 2.000 euros

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible, amb l’excepció de la compatibilitat acordada pel Sr. Jiménez, amb l’exercici de tot tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades. També serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent.

Tercer

Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social:

REGIDORA: Sra. Mónica Rios Garcia
Funcions: Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans
Retribucions Mensuals Brutes: 2.000 euros

REGIDORA: Sra. Jenny Xufré Marcé
Funcions: Turisme
Retribucions Mensuals Brutes: 1.600 euros

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 36 i 20 hores setmanals, respectivament, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Quart

Les anteriors retribucions es revisaran quan correspongui, si és el cas, d'acord amb la Llei

 

Cinquè

Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació el règim d’indemnitzacions següent:

  1. Per l’assistència a les sessions del Ple: 550 euros / sessió
  2. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern: 215 euros / sessió
  3. Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives, inclosa la Comissió Especial de Comptes: 75 euros /sessió
  4. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 75 euros /sessió
  5. Per l’assistència a les sessions de la Comissió tècnica d'activitats i del Comitè de Seguretat i Salut: 75 euros / sessió
  6. Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 75 euros / sessió
  7. Mesa contractació: 75 euros / sessió

 

Sisè

Establir amb efectes del dia següent a l'adopció del present acord, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions, en les quanties següents:

  1. 85 euros / mensuals per cada regidor electe
  2. 345 euros / mensuals per cada grup municipal

 

Setè

S'abonarà el desplaçament del Regidors realitzat amb vehicle propi fora del terme municipal, amb ocasió de l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes, amb el mateix import que s’aboni als empleats municipals. En cas de que el desplaçament referit es realitzi en transport públic, el mateix s’abonarà, prèvia justificació del seu import.

 

Vuitè

Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a tots els Regidors, fent constar a aqueslls que han estat designats per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

Publicat a Ajuntament
Divendres, 15 Març 2013 10:15

Govern

Cartipàs: organització política

Acords de Junta de Govern

Organismes dels que forma part

Pla de govern

La junta de govern local depèn de l’Alcalde i té com a principal finalitat la de col·laborar amb ell en l’exercici de les seves atribucions. La junta de govern local està integrada doncs, per l’Alcalde i pels regidors nomenats per aquest en un nombre no superior a un terç dels membres del Consistori.

La seva atribució principal és la d’assessorament i assistència de l’Alcalde en l’exercici de les seves tasques. També li correspon l’exercici de les atribucions que li siguin delegades per l’Alcalde i pel ple. Les sessions no són públiques, però en el termini de deu dies des de la seva celebració, tots els membres del Consistori tenen a la seva disposició una còpia de l’acta de la sessió.

Les juntes de govern local poden tenir caràcter ordinari, amb una periodicitat no superior als quinze dies; o bé extraordinàries i urgents, que se celebren quan així ho disposa l’Alcalde. De totes maneres, a l’inici de la sessió, la majoria dels seus membres n’han de declarar la urgència.


Calendari de treball:
Sessions ordinàries: setmanalment, dimecres no festius (14.30 h)

Junta de govern:

Maurici Jiménez i Ruiz (PSC)

Alcalde · Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

Montserrat Rovira i Ramos (ERC)

Acció Territorial i Urbanisme · 1a Tinent d'alcalde

 

Carles Méndez i López (PSC)

Serveis i Medi ambient · 2n Tinent d'alcalde

 

Pedro Torres i López (La Vall d'Aro en Comú)

Infància, Joventut i Esports · 3r Tinent d'alcalde 

 

Josep Amat i Calvet (PSC)

Cultura i Ensenyament · 4t tinent d'alcalde

 

Joan Barceló i Marull (ERC)

Promoció Econòmica, Activitats Econòmiques i Via Pública · 5è Tinent d'alcalde

 

Mònica Ríos i García (PSC)

Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans

 

Pilar Ferrero i Fresno (PSC)

Benestar Social, Salut i Administració Electrònica

 

Jenny Xufré i Marcé (ERC)

Turisme

 

Publicat a Ajuntament

Exp. – 1125/2010

Anunci sobre aprovació de les bases de la convocatòria de l’oferta pública d’ocupació de 2010

Publicat a Recursos humans
Dimarts, 12 abril 2016 10:22

Convocatòria de beques infància 2016

Segona convocatòria: del 2 al 13 de maig de 2016

Llar d'Infants Municipal 2016

Publicat a Serveis Socials
Divendres, 02 Març 2012 12:11

Mobilitat sostenible

La nostra manera de desplaçar-nos, sigui quin sigui el mode de transport, genera uns efectes directes i indirectes en el nostre entorn. Alguns d’aquests efectes són perjudicials i van més enllà dels problemes derivats de la construcció d’infraestructures o el consum d’energia.

Publicat a Medi Ambient
Divendres, 27 Gener 2012 13:15

Galeria vídeos TVCB

Publicat a Vídeos
Dijous, 11 Agost 2011 12:15

Tràmits e-TRAM

etramb

Accés al e-TRAM

Per a la tramitació telemàtica es requereix de l'IdCAT mòbil o d'un certificat digital: idCAT, DNIe, Cl@ve PIN24 i altres.

VÍDEOS EXPLICATIUS:

Com obtenir el idCAT mobil
- Com obtenir el Certificat digital idCAT

L' e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Podeu solucionar qualsevol dubte o trobar més informació aquí

Una vegada a la plataforma e-TRAM cal revisar els avisos legals existents a la mateixa pàgina.

Publicat a tràmits
Dimarts, 26 abril 2011 06:50

Index Perfil del Contractant

Perfil de Contractant

Accés al Perfil del Contractant

Presentació

L'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP), configura el perfil del contractant com a element que agrupa la informació i els documents relatius a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic, per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquests.

L’accés a la informació del perfil de contractant és lliure i no requereix identificació prèvia. Tota la informació que conté el perfil del contractant s’ha de publicar en formats oberts i reutilitzables, i ha de continuar accessible al públic durant un període de temps no inferior a 5 anys, sense perjudici que es permeti l’accés a expedients anteriors davant de sol·licituds d’informació.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per relacionar-se amb l’òrgan de contractació.

També s’hauran de publicar els procediments anul·lats, la composició de les Meses de contractació que assisteixin els òrgans de contractació, així com la designació dels membres del comitè d’experts o dels organismes tècnics especialitzats per aplicar criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor en els procediments en què siguin necessaris

Pel que fa a la publicació de la informació relativa als contractes menors es farà almenys trimestralment i com a mínim inclourà l’objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs IVA, i la identitat de l’adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de l’adjudicatari.

Els contractes que tinguin un valor estimat inferior a 5.000 euros queden exceptuats d’aquesta publicació sempre i quan el sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui bestreta de caixa fixa o qualsevol altre sistema similar per realitzar pagaments menors.Regulació

Llei 9/2017, de 8 de novembre, llei de Contracte del Sector Públic (LCSP)

Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, en tot allò no derogat.

Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques

Accés al Perfil delContractant

Pàgina 64 de 64