Mostrant articles per etiqueta: ciutadania
Dimecres, 17 abril 2013 09:41

Retribucions dels càrrecs electes

Les retribucions del càrrecs electes de la legislatura 2015-2019 es van assignar per acord de Ple Municipal Extraordinari de 8 de juliol de 2015. Els principals punts de l’acord són:

Primer

Establir que amb efectes del dia següent a l'adopció del present acord, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs:

NOMS I COGNOMS

RÈGIM DE DEDICACIÓ

Sr. Joan Giraut Cot, Alcalde

Dedicació exclusiva

Sr. Maurici Jiménez Ruiz

Dedicació parcial

Sr. Lluís Pujol Pijuan

Dedicació parcial

Sr.Antoni Botellé Vila

Dedicació parcial

Sra. Mónica Rios Garcia

Dedicació parcial

Sra. Pilar Ferrero Fresno

Dedicació parcialSegon

Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta al Règim General de la Seguretat Social.


ALCALDE: Sr. Joan Giraut Cot
Funcions: Alcalde, Econòmia, Hisenda i Règim interior
Retribucions Mensuals Brutes: 3.500 euros

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades. També serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent.

Tercer

Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social:

REGIDOR: Sr. Maurici Jiménez Ruiz
Funcions: Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació i 1r Tinent d'alcalde
Retribucions Mensuals Brutes: 2.300 euros

REGIDOR: Sr. Lluís Pujol Pijuan
Funcions: Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

REGIDOR: Sr. Antoni Botellé Vila
Funcions: Serveis, Esports, Infància i Joventut
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

REGIDOR: Sra. Mónica Rios Garcia
Funcions: Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

REGIDOR: Sra. Pilar Ferrero Fresno
Funcions: Benestar Social i Salut Pública
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 20 hores setmanals, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Quart

Les retribucions anuals brutes dels anteriors regidors es revisaran anualment en la mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.

 

Cinquè

Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació el règim d’indemnitzacions següent:

 1. Per l’assistència a les sessions del Ple: 550 euros / sessió
 2. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern: 185 euros / sessió
 3. Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives, inclosa la Comissió Especial de Comptes: 65 euros /sessió
 4. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 65 euros /sessió
 5. Per l’assistència a les sessions de la Comissió tècnica d'activitats i del Comitè de Seguretat i Salut: 65 euros / sessió
 6. Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 65 euros / sessió
 7. Mesa contractació: 65 euros / sessió

TOPALL D’ASSISTÈNCIES RETRIBUÏDES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS, EXCEPTE PLE I JUNTA DE GOVERN:

 • Regidors/es Equip de Govern · 43
 • Regidors/es Oposició · 61

Aquest topall és de caràcter anual i estarà comprès cada any entre el dia 1 de juliol d’aquest i el 30 de juny de l’any següent.

 

Sisè

Establir amb efectes del dia següent a l'adopció del present acord, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions, en les quanties següents:

 1. 85 euros / mensuals per cada regidor electe
 2. 345 euros / mensuals per cada grup municipal

 

Setè

Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a tots els Regidors, fent constar a aquells que han estat designats per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

Publicat a Ajuntament
Divendres, 15 Març 2013 10:15

Govern

La junta de govern local depèn de l’Alcalde i té com a principal finalitat la de col·laborar amb ell en l’exercici de les seves atribucions. La junta de govern local està integrada doncs, per l’Alcalde i pels regidors nomenats per aquest en un nombre no superior a un terç dels membres del Consistori.

La seva atribució principal és la d’assessorament i assistència de l’Alcalde en l’exercici de les seves tasques. També li correspon l’exercici de les atribucions que li siguin delegades per l’Alcalde i pel ple. Les sessions no són públiques, però en el termini de deu dies des de la seva celebració, tots els membres del Consistori tenen a la seva disposició una còpia de l’acta de la sessió.

Les juntes de govern local poden tenir caràcter ordinari, amb una periodicitat no superior als quinze dies; o bé extraordinàries i urgents, que se celebren quan així ho disposa l’Alcalde. De totes maneres, a l’inici de la sessió, la majoria dels seus membres n’han de declarar la urgència.


Calendari de treball:
Sessions ordinàries: setmanalment, dijous no festius (20.30 h)

Junta de govern:

Sr. Joan Giraut i Cot
Alcalde, Economia, Hisenda i Règim Interior
  • Horari de visites · Prèvia concertació
  • De dilluns a divendres 12.30-15 h (excepte festius)
  • Contacte
  • T 972 817 284
alcaldia@platjadaro.cat
 
Sr. Maurici Jiménez i Ruiz
Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació · Ensenyament i Seguretat Ciutadana
1r Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
maurici.jimenez@platjadaro.cat
 
Sr. Josep Maria Solé i Chavero
Acció Territorial, Medi Ambient i Protecció Civil · 2n Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 816 463
jmsole@platjadaro.com
 
Sra. Imma Gelabert i Casadevall
Turisme, Dinamització Cultural i Comunicació · 3a Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 179
imma.gelabert@platjadaro.cat
 
Sra. Dolors Guirado i Iruela
Governació, Recursos Humans i Via Pública · 5a Tinent d'alcalde
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
dolors.guirado@platjadaro.cat
 
Sra. Mónica Ríos i García
Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 818 341
monica.rios@platjadaro.cat
 
 
Sr. Lluís Pujol i Pijuan
Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies · Adjunt a l'alcaldia
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 804 207
lluis.pujol@platjadaro.cat
 
Sra. Pilar Ferrero i Fresno
Benestar Social i Salut Pública
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 819 473
pilar.ferrero@platjadaro.cat
Sr. Antoni Botellé i Vila
Serveis, Esport, Infància i Joventut · Adjunt a l'alcaldia
  • Horari de visites
  • Prèvia concertació
  • Contacte
  • T 972 817 284
antoni.botelle@platjadaro.cat
Publicat a Ajuntament

Exp. – 1125/2010

Anunci sobre aprovació de les bases de la convocatòria de l’oferta pública d’ocupació de 2010

Publicat a Recursos humans
Dimarts, 12 abril 2016 10:22

Convocatòria de beques infància 2016

Segona convocatòria: del 2 al 13 de maig de 2016

Llar d'Infants Municipal 2016

Publicat a Serveis Socials
Divendres, 02 Març 2012 12:11

Mobilitat sostenible

La nostra manera de desplaçar-nos, sigui quin sigui el mode de transport, genera uns efectes directes i indirectes en el nostre entorn. Alguns d’aquests efectes són perjudicials i van més enllà dels problemes derivats de la construcció d’infraestructures o el consum d’energia.

Publicat a Medi Ambient
Divendres, 27 Gener 2012 13:15

Galeria vídeos TVCB

Publicat a Vídeos
Dijous, 11 Agost 2011 12:15

Tràmits e-TRAM

etramb

Accés al e-TRAM

L' e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Podeu solucionar qualsevol dubte o trobar més informació aquí

Una vegada a la plataforma e-TRAM cal revisar els avisos legals existents a la mateixa pàgina.

Publicat a tràmits
Dimarts, 26 abril 2011 06:50

Index Perfil del Contractant

Perfil de Contractant

Accés al Perfil del Contractant

Presentació

L'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP), configura el perfil del contractant com a element que agrupa la informació i els documents relatius a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic, per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquests.

L’accés a la informació del perfil de contractant és lliure i no requereix identificació prèvia. Tota la informació que conté el perfil del contractant s’ha de publicar en formats oberts i reutilitzables, i ha de continuar accessible al públic durant un període de temps no inferior a 5 anys, sense perjudici que es permeti l’accés a expedients anteriors davant de sol·licituds d’informació.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per relacionar-se amb l’òrgan de contractació.

També s’hauran de publicar els procediments anul·lats, la composició de les Meses de contractació que assisteixin els òrgans de contractació, així com la designació dels membres del comitè d’experts o dels organismes tècnics especialitzats per aplicar criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor en els procediments en què siguin necessaris

Pel que fa a la publicació de la informació relativa als contractes menors es farà almenys trimestralment i com a mínim inclourà l’objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs IVA, i la identitat de l’adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de l’adjudicatari.

Els contractes que tinguin un valor estimat inferior a 5.000 euros queden exceptuats d’aquesta publicació sempre i quan el sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui bestreta de caixa fixa o qualsevol altre sistema similar per realitzar pagaments menors.Regulació

Llei 9/2017, de 8 de novembre, llei de Contracte del Sector Públic (LCSP)

Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, en tot allò no derogat.

Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques

Accés al Perfil delContractant

Pàgina 43 de 43