Valor cadastral del sòl

S’ha d’agafar el valor cadastral del sòl que hi hagi fixat per l’Impost sobre Béns Immobles en el moment de l’acreditament.  (Aquest valor el trobareu en el rebut de l’IBI)
Recordeu que el valor cadastral d’un immoble està constituït per la suma del valor cadastral del sòl i el de la construcció. A efectes de càlcul de l’IIVTNU, només es té en compte el valor del sòl. 
En cas d’expropiacions, es prendrà com a base de càlcul de la Plusvàlua el valor que si li hagi donat al sòl en l’acte d’expropiació, llevat que el valor cadastral de l’Impost fos inferior, cas en què prevaldrà aquest últim.