Valor cadastral del sòl

S’ha d’agafar el valor cadastral del sòl que hi hagi fixat per l’Impost sobre Béns Immobles en el moment de l’acreditament.  (Per exemple, si la transmissió d’un habitatge és durant el 2016, heu de posar el valor cadastral del sòl que trobareu al rebut de l’IBI del 2016).
Aquest valor el trobareu en el rebut de l’IBI, però si només disposeu del rebut de l’IBI de l’exercici 2015, cal que reduïu en un 15% el valor del sòl,  per tal d’obtenir el valor cadastral del sòl de 2016. 
Recordeu que el valor cadastral d’un immoble està constituït per la suma del valor cadastral del sòl i el de la construcció. A efectes de càlcul de l’IIVTNU, només es té en compte el valor del sòl.
En cas d’expropiacions, es prendrà com a base de càlcul de la Plusvàlua el valor que si li hagi donat al sòl en l’acte d’expropiació, llevat que el valor cadastral de l’Impost fos inferior, cas en què prevaldrà aquest últim.