Data de l’anterior transmissió i percentatge del dret transmès
En el supòsit de que el dret a transmetre s’hagi adquirit en diferents dates, s’hauran d’expressar en totes i cadascuna d’elles el percentatge del mateix adquirit.

La suma dels diferents percentatges indicats en cadascuna de les diferents dates, ha de ser igual al percentatge total del dret transmès.

La data de la transmissió anterior quan es tracti d’una herència, és la data de la defunció del causant i no la data de l’escriptura d’acceptació de l’herència.

Per a la resta dels supòsits i com a regla general la data de l’anterior transmissió és la del document notarial d’adquisició del dret: compravendes, donacions, permutes, cessions, etc....