Data transmissió actual
És la data en que es transmet el bé, el dret real o la data de constitució del dret real.

Quan es tracti d’una herència la data a indicar, és la data de la mort del causant i no la data d’acceptació d’herència.

En la resta de supòsits, és la data en que es signa l’operació davant Notari: compravenda, donació, cessió , permuta, etc....