Percentatge bonificació
90% habitatge habitual del causant i 50% resta dels béns.

Aquestes bonificacions són aplicables, quan s’acrediti que el causant a la data de defunció, constava empadronat al municipi i es compleixi amb els requisits establerts a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 6.

Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable

Bonificacions de la quota integra de l'impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor des descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.

Bonificacions: Del 90% de l’habitatge habitual del causant i del 50% de la resta de béns, amb la condició que no es transmeti la propietat en els propers 5 anys a partir de la data defunció, excepte en els casos que aquesta transmissió es produeixi així mateix per defunció de l’hereu.

Aquestes bonificacions s’aplicaran només, quan el causant estigues empadronat en el Municipi a la data de la defunció i s'acrediti que ho ha estat durant 3 anys i compleixi amb els requisits establerts.

En cas de produir-se una transmissió en els 5 anys posteriors a l’herència, l’Ajuntament girarà una liquidació complementaria per la part bonificada, amb els interessos corresponents, excepte en els casos que aquesta transmissió es produeixi així mateix per defunció de l’hereu.