Perfil del contractant

Perfil de Contractant

Presentació

L'article 53 del RDL 3/2011 de 14 de novembre mitjançant el qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes.

El perfil del contractant és el medi de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i per a la resta de contractes municipals superiors a 60.000. Així mateix és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments de contractació d'obres de valor estimat superior a 50.000 € i per a la resta, superiors a 18.000 €.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per tenir major informació.

De conformitat amb l'article 103.3.b) del RDL 3/2011 de 14 de novembre mitjançant el qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les garanties provisionals que es prestin per aval o per certificat de contracte d'assegurança de caució o per certificat d'immobilització de valors anotats, es dipositaran davant l'òrgan de contractació, en lloc de la Tresoreria municipal.

Regulació

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.

Accés al Perfil del Contractant