Dimecres, 17 abril 2013 09:41

Retribucions dels càrrecs electes

Les retribucions del càrrecs electes de la legislatura 2015-2019 es van assignar per acord de Ple Municipal Extraordinari de 8 de juliol de 2015. Els principals punts de l’acord són:

Primer

Establir que amb efectes del dia següent a l'adopció del present acord, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs:

NOMS I COGNOMS

RÈGIM DE DEDICACIÓ

Sr. Joan Giraut Cot, Alcalde

Dedicació exclusiva

Sr. Maurici Jiménez Ruiz

Dedicació parcial

Sr. Lluís Pujol Pijuan

Dedicació parcial

Sr.Antoni Botellé Vila

Dedicació parcial

Sra. Mónica Rios Garcia

Dedicació parcial

Sra. Pilar Ferrero Fresno

Dedicació parcialSegon

Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta al Règim General de la Seguretat Social.


ALCALDE: Sr. Joan Giraut Cot
Funcions: Alcalde, Econòmia, Hisenda i Règim interior
Retribucions Mensuals Brutes: 3.500 euros

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades. També serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent.

Tercer

Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social:

REGIDOR: Sr. Maurici Jiménez Ruiz
Funcions: Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació i 1r Tinent d'alcalde
Retribucions Mensuals Brutes: 2.300 euros

REGIDOR: Sr. Lluís Pujol Pijuan
Funcions: Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

REGIDOR: Sr. Antoni Botellé Vila
Funcions: Serveis, Esports, Infància i Joventut
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

REGIDOR: Sra. Mónica Rios Garcia
Funcions: Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

REGIDOR: Sra. Pilar Ferrero Fresno
Funcions: Benestar Social i Salut Pública
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 20 hores setmanals, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Quart

Les retribucions anuals brutes dels anteriors regidors es revisaran anualment en la mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.

 

Cinquè

Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació el règim d’indemnitzacions següent:

 1. Per l’assistència a les sessions del Ple: 550 euros / sessió
 2. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern: 185 euros / sessió
 3. Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives, inclosa la Comissió Especial de Comptes: 65 euros /sessió
 4. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 65 euros /sessió
 5. Per l’assistència a les sessions de la Comissió tècnica d'activitats i del Comitè de Seguretat i Salut: 65 euros / sessió
 6. Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 65 euros / sessió
 7. Mesa contractació: 65 euros / sessió

TOPALL D’ASSISTÈNCIES RETRIBUÏDES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS, EXCEPTE PLE I JUNTA DE GOVERN:

 • Regidors/es Equip de Govern · 43
 • Regidors/es Oposició · 61

Aquest topall és de caràcter anual i estarà comprès cada any entre el dia 1 de juliol d’aquest i el 30 de juny de l’any següent.

 

Sisè

Establir amb efectes del dia següent a l'adopció del present acord, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions, en les quanties següents:

 1. 85 euros / mensuals per cada regidor electe
 2. 345 euros / mensuals per cada grup municipal

 

Setè

Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a tots els Regidors, fent constar a aquells que han estat designats per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

Llegir 8626 vegades