Mostrant articles per etiqueta: ciutadania
Dimarts, 25 Febrer 2014 13:33

Setmana de la Igualtat • 3-8 de març

Taules rodones, contes, teatre i sensibilització

Publicat a Notícies
Divendres, 26 abril 2013 08:06

Retribucions

Les retribucions del càrrecs electes de la legislatura 2015-2019 es van assignar per acord de Ple de data 8 de juliol de 2015. Els principals punts de l’acord són:

Règim de dedicació parcial - Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

Règim d'indemnitzacions per assistència:

a) Sessions del Ple · 550 euros
b) Sessions de la Junta de Govern · 185 euros
c) Sessions de les Comissions Informatives · 65 euros
d) Sessions de la Junta de Portaveus · 65 euros
e) Sessions de la Comissió tècnica d'activitats i del Comitè de Seguretat i Salut · 65 euros
f) Sessions del Consell Escolar Municipal · 65 euros
g) Mesa de contractació · 65 euros

TOPALL D’ASSISTÈNCIES RETRIBUÏDES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS, EXCEPTE PLE I JUNTA DE GOVERN:

 • Regidors/es equip de Govern · 43
 • Regidors/es Oposició · 61

Aquest topall és de caràcter anual i estarà comprès cada any entre el dia 1 de juliol d’aquest i el 30 de juny de l’any següent.

 

Retribucions càrrecs electes any 2018:

Sr. Joan Giraut i Cot
Alcalde, Economia, Hisenda i Règim Interior
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació exclusiva
  Retribucions any 2018 (brut): 51.226,37 euros
 
Sr. Josep Maria Solé i Chavero
Acció Territorial, Protecció Civil i Medi Ambient · 2n Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 14.520,48 euros
 
Sra. Imma Gelabert i Casadevall
Turisme, Dinamització Cultural i Comunicació · 3a Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 16.015,28 euros
 
Sra. Dolors Guirado i Iruela
Governació, Recursos Humans i Via Pública · 5a Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 18.272,04 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (consellera)
  Retribucions any 2018 (brut): pendent
 
Sr. Lluís Pujol i Pijuan
Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies · Adjunt a l'alcaldia
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Dedicació parcial
  Retribucions any 2018 (brut): 19.760,96 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (conseller)
  Retribucions any 2018 (brut): pendent
 
Sr. Antoni Botellé i Vila
Serveis, Esport, Infància i Joventut · Adjunt a l'alcaldia
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Dedicació parcial
  Retribucions any 2018 (brut): 19.930,04 euros
 
 
Sr. Maurici Jiménez i Ruíz
Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació · 1r Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació parcial (a partir de juny de 2015)
  Retribucions any 2018 (brut): 33.407,51 euros
 
Sra. Mónica Ríos i García
Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació parcial (a partir de juny de 2015)
  Retribucions any 2018 (brut): 19.626,44 euros
 
Sr. Miquel Àngel Chamorro i Mediano (regidor a partir de juny de 2015)
Ensenyament i Seguretat Ciutadana · 4t Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 18.930,36 euros
 
Sra. Pilar Ferrero i Fresno
Benestar Social i Salut Pública
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació parcial (a partir de juny de 2015)
  Retribucions any 2018 (brut): 19.760,96 euros
 
 
Sra. Estel Rodríguez i Iglesias
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència · Retribucions any 2018 (brut): 9.012,44 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (consellera)
  Retribucions any 2018 (brut): pendent
 
Sra. Montserrat Rovira i Ramos (regidora a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 10.490,56 euros
 
Sr. Robert Rodríguez i Astor (regidor a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 8.995,56 euros
 
Sr. Pedro Torres i López
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 9.606,88 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (conseller)
  Retribucions any 2018 (brut): pendent
 
Sra. Marta Caballero i Torres (regidora a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 8.999,48 euros
 
Sr. José Luís Villa (regidor a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 9.657,84 euros
 
Sr. Peter Kosidlo
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 10.049,12 euros
Publicat a Ajuntament
Dimecres, 24 abril 2013 09:58

Nou mapa de capacitat acústica · 2013

El Ple de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en sessió ordinària celebrada el dia 17 d’abril de 2013, va adoptar l’acord d’aprovació inicial per segona vegada.

El nou mapa de capacitat acústica amb les zones de sensibilitat acústica adaptada també als usos del sòl en substitució del mapa vigent fins ara.

Publicat a Medi Ambient
Dimecres, 17 abril 2013 09:41

Retribucions dels càrrecs electes

Les retribucions del càrrecs electes de la legislatura 2015-2019 es van assignar per acord de Ple Municipal Extraordinari de 8 de juliol de 2015. Els principals punts de l’acord són:

Primer

Establir que amb efectes del dia següent a l'adopció del present acord, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs:

NOMS I COGNOMS

RÈGIM DE DEDICACIÓ

Sr. Joan Giraut Cot, Alcalde

Dedicació exclusiva

Sr. Maurici Jiménez Ruiz

Dedicació parcial

Sr. Lluís Pujol Pijuan

Dedicació parcial

Sr.Antoni Botellé Vila

Dedicació parcial

Sra. Mónica Rios Garcia

Dedicació parcial

Sra. Pilar Ferrero Fresno

Dedicació parcialSegon

Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta al Règim General de la Seguretat Social.


ALCALDE: Sr. Joan Giraut Cot
Funcions: Alcalde, Econòmia, Hisenda i Règim interior
Retribucions Mensuals Brutes: 3.500 euros

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades. També serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent.

Tercer

Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social:

REGIDOR: Sr. Maurici Jiménez Ruiz
Funcions: Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació i 1r Tinent d'alcalde
Retribucions Mensuals Brutes: 2.300 euros

REGIDOR: Sr. Lluís Pujol Pijuan
Funcions: Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

REGIDOR: Sr. Antoni Botellé Vila
Funcions: Serveis, Esports, Infància i Joventut
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

REGIDOR: Sra. Mónica Rios Garcia
Funcions: Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

REGIDOR: Sra. Pilar Ferrero Fresno
Funcions: Benestar Social i Salut Pública
Retribucions Mensuals Brutes: 1.350 euros

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 20 hores setmanals, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Quart

Les retribucions anuals brutes dels anteriors regidors es revisaran anualment en la mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.

 

Cinquè

Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació el règim d’indemnitzacions següent:

 1. Per l’assistència a les sessions del Ple: 550 euros / sessió
 2. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern: 185 euros / sessió
 3. Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives, inclosa la Comissió Especial de Comptes: 65 euros /sessió
 4. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 65 euros /sessió
 5. Per l’assistència a les sessions de la Comissió tècnica d'activitats i del Comitè de Seguretat i Salut: 65 euros / sessió
 6. Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 65 euros / sessió
 7. Mesa contractació: 65 euros / sessió

TOPALL D’ASSISTÈNCIES RETRIBUÏDES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS, EXCEPTE PLE I JUNTA DE GOVERN:

 • Regidors/es Equip de Govern · 43
 • Regidors/es Oposició · 61

Aquest topall és de caràcter anual i estarà comprès cada any entre el dia 1 de juliol d’aquest i el 30 de juny de l’any següent.

 

Sisè

Establir amb efectes del dia següent a l'adopció del present acord, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions, en les quanties següents:

 1. 85 euros / mensuals per cada regidor electe
 2. 345 euros / mensuals per cada grup municipal

 

Setè

Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a tots els Regidors, fent constar a aquells que han estat designats per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

Publicat a Ajuntament
Divendres, 15 Març 2013 10:15

Govern

La junta de govern local depèn de l’Alcalde i té com a principal finalitat la de col·laborar amb ell en l’exercici de les seves atribucions. La junta de govern local està integrada doncs, per l’Alcalde i pels regidors nomenats per aquest en un nombre no superior a un terç dels membres del Consistori.

La seva atribució principal és la d’assessorament i assistència de l’Alcalde en l’exercici de les seves tasques. També li correspon l’exercici de les atribucions que li siguin delegades per l’Alcalde i pel ple. Les sessions no són públiques, però en el termini de deu dies des de la seva celebració, tots els membres del Consistori tenen a la seva disposició una còpia de l’acta de la sessió.

Les juntes de govern local poden tenir caràcter ordinari, amb una periodicitat no superior als quinze dies; o bé extraordinàries i urgents, que se celebren quan així ho disposa l’Alcalde. De totes maneres, a l’inici de la sessió, la majoria dels seus membres n’han de declarar la urgència.


Calendari de treball:
Sessions ordinàries: setmanalment, dijous no festius (20.30 h)

Junta de govern:

Maurici Jiménez i Ruiz (PSC)

Alcalde · Hisenda, Règim interior, Comunicació i Seguretat Ciutadana

 

Montserrat Rovira i Ramos (ERC)

Acció Territorial i Urbanisme · 1a Tinent d'alcalde

 

Mònica Ríos i García (PSC)

Dinamització Ciutadana, Participació i de Recursos Humans · 2a Tinent d'alcalde

 

Pedro Torres i López (La Vall d'Aro en Comú)

Esports, Infància i Joventut · 3r Tinent d'alcalde 

 

Pilar Ferrero i Fresno (PSC)

Benestar Social, Salut i Administració Electrònica · 4a tinent d'alcalde

 

Joan Barceló i Marull (ERC)

Promoció Econòmica, Activitats Econòmiques i Via Pública.

5è Tinent d'alcalde

 

Carles Méndez i López (PSC)

Serveis i Medi ambient

 

Josep Amat i Calvet (PSC)

Cultura i Educació

 

Jenny Xufré i Marcé (ERC)

Turisme

 

Publicat a Ajuntament

Exp. – 1125/2010

Anunci sobre aprovació de les bases de la convocatòria de l’oferta pública d’ocupació de 2010

Publicat a Recursos humans
Dimarts, 12 abril 2016 10:22

Convocatòria de beques infància 2016

Segona convocatòria: del 2 al 13 de maig de 2016

Llar d'Infants Municipal 2016

Publicat a Serveis Socials
Divendres, 02 Març 2012 12:11

Mobilitat sostenible

La nostra manera de desplaçar-nos, sigui quin sigui el mode de transport, genera uns efectes directes i indirectes en el nostre entorn. Alguns d’aquests efectes són perjudicials i van més enllà dels problemes derivats de la construcció d’infraestructures o el consum d’energia.

Publicat a Medi Ambient
Divendres, 27 Gener 2012 13:15

Galeria vídeos TVCB

Publicat a Vídeos
Dijous, 11 Agost 2011 12:15

Tràmits e-TRAM

etramb

Accés al e-TRAM

L' e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Podeu solucionar qualsevol dubte o trobar més informació aquí

Una vegada a la plataforma e-TRAM cal revisar els avisos legals existents a la mateixa pàgina.

Publicat a tràmits
Pàgina 43 de 44