Dijous, 21 Març 2013 13:29

Comissions informatives

Aquestes comissions especialitzades del ple, estan integrades per representants del tots els grups reflectint la mateixa composició política que té el ple (o bé mitjançant el vot ponderat). El paper d’aquestes comissions és estudiar i dictaminar els assumptes que s’han de sotmetre al ple (o a la comissió de govern, en aquells casos que aquesta actuï per delegació del ple). Per tant, qualsevol qüestió que el ple hagi d’aprovar, abans ha d’haver estat examinada i dictaminada per una comissió informativa.

La utilitat d’aquestes comissions és doble. Per una banda, serveixen per facilitar la feina al ple, tot fent possible la negociació i l’acord en aquells punts susceptibles de transició entre els grups, de manera que el debat del plenari es pugui centrar en els que hi ha discrepància. Per una altra, juguen també un paper essencial per facilitar als regidors o grups de l’oposició el coneixement dels assumptes que són competència del ple amb un antelació suficient a la celebració d’aquest.

Calendari de treball:
Obres, urbanisme i medi natural: setmanalment, dimecres no festius (8 h)
La resta d'àrees no tenen un calendari fixat

Economia i hisenda
President: Titular CIU · Joan Giraut Suplent CIU · Dolors Guirado
Vocals: Titular PSC · Mónica Ríos Suplent PSC · Mercè Safont
ICV-EUA · Pedro Torres
PP · Peter Kosidlo
Esquerra-AM · Estel Rodríguez
Règim interior i recursos humans
President: Titular CIU · Dolors Guirado Suplent CIU · Joan Giraut
Vocals: Titular PSC · Mónica Ríos Suplent PSC · Maurici Jiménez
ICV-EUA · Pedro Torres
PP · Peter Kosidlo
Esquerra-AM · Estel Rodríguez
Obres, urbanimes i medi natural
President: Titular CIU · Josep Maria Solé Suplent CIU · Antoni Botellé
Vocals: Titular PSC · Maurici Jiménez Suplent PSC · Mónica Ríos
ICV-EUA · Pedro Torres
PP · Peter Kosidlo
Esquerra-AM · Estel Rodríguez
Turisme, comerç, empresa i ocupació
President: Titular CIU · Imma Gelabert Suplent CIU · David Prohias
Vocals: Titular PSC · Martí Duran Suplent PSC · Maurici Jiménez
ICV-EUA · Pedro Torres
PP · Peter Kosidlo
Esquerra-AM · Estel Rodríguez
Esports, infància, joventut i participació ciutadana
President: Titular CIU · Albert López Suplent CIU · Núria Giralt
Vocals: Titular PSC · Maurici Jiménez Suplent PSC · Pilar Ferrero
ICV-EUA · Pedro Torres
PP · Peter Kosidlo
Esquerra-AM · Estel Rodríguez
Cultura, patrimoni artístic, ensenyament i noves tecnologies
President: Titular CIU · David Prohias Suplent CIU · Imma Gelabert
Vocals: Titular PSC · Maurici Jiménez Suplent PSC · Pilar Ferrero
ICV-EUA · Pedro Torres
PP · Peter Kosidlo
Esquerra-AM · Estel Rodríguez
Serveis i sostenibilitat
President: Titular CIU · Antoni Botellé Suplent CIU · Josep Maria Solé
Vocals: Titular PSC · Maurici Jiménez Suplent PSC · Pilar Ferrero
ICV-EUA · Pedro Torres
PP · Peter Kosidlo
Esquerra-AM · Estel Rodríguez
Benestar social
President: Titular CIU · Núria Giralt Suplent CIU · Albert López
Vocals: Titular PSC · Pilar Ferrero Suplent PSC · Mercè Safont
ICV-EUA · Pedro Torres
PP · Peter Kosidlo
Esquerra-AM · Estel Rodríguez
Seguretat ciutadana
President: Titular PP · Peter Kosidlo Suplent CIU · Josep Maria Solé
Vocals: Titular PSC · Dolors Padilla Suplent PSC · Martí Duran
ICV-EUA · Pedro Torres
PP · Peter Kosidlo
Esquerra-AM · Estel Rodríguez
Llegir 17522 vegades