Mostrant articles per etiqueta: retribucions
Divendres, 26 abril 2013 08:06

Retribucions

Les retribucions del càrrecs electes de la legislatura 2019-2023 es van assignar per acord de Ple de data 28 de juny de 2019. Els principals punts de l’acord són:

Règim d'indemnitzacions per assistència:

a) Sessions del Ple · 550 euros
b) Sessions de la Junta de Govern · 215 euros
c) Sessions de les Comissions Informatives · 75 euros
d) Sessions de la Junta de Portaveus · 75 euros
e) Sessions de la Comissió tècnica d'activitats i del Comitè de Seguretat i Salut · 75 euros
f) Sessions del Consell Escolar Municipal · 75 euros
g) Mesa de contractació · 75 euros

Indemnització mensual per a despeses realitzades en l'exercisi de les seves funcions a favor dels diferents grups municipals:

 • 85 € per a cada regidor electe
 • 345 € per a cada grup municipal

 

Retribucions càrrecs electes any 2018:

Sr. Joan Giraut i Cot
Alcalde, Economia, Hisenda i Règim Interior
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació exclusiva
  Retribucions any 2018 (brut): 51.226,37 euros
 
Sr. Josep Maria Solé i Chavero
Acció Territorial, Protecció Civil i Medi Ambient · 2n Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 14.520,48 euros
 
Sra. Imma Gelabert i Casadevall
Turisme, Dinamització Cultural i Comunicació · 3a Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 16.015,28 euros
 
Sra. Dolors Guirado i Iruela
Governació, Recursos Humans i Via Pública · 5a Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 18.272,04 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (consellera)
  Retribucions any 2018 (brut): pendent
 
Sr. Lluís Pujol i Pijuan
Cultura, Patrimoni i Noves Tecnologies · Adjunt a l'alcaldia
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Dedicació parcial
  Retribucions any 2018 (brut): 19.760,96 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (conseller)
  Retribucions any 2018 (brut): pendent
 
Sr. Antoni Botellé i Vila
Serveis, Esport, Infància i Joventut · Adjunt a l'alcaldia
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Dedicació parcial
  Retribucions any 2018 (brut): 19.930,04 euros
 
 
Sr. Maurici Jiménez i Ruíz
Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació · 1r Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació parcial (a partir de juny de 2015)
  Retribucions any 2018 (brut): 33.407,51 euros
 
Sra. Mónica Ríos i García
Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació parcial (a partir de juny de 2015)
  Retribucions any 2018 (brut): 19.626,44 euros
 
Sr. Miquel Àngel Chamorro i Mediano (regidor a partir de juny de 2015)
Ensenyament i Seguretat Ciutadana · 4t Tinent d'alcalde
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 18.930,36 euros
 
Sra. Pilar Ferrero i Fresno
Benestar Social i Salut Pública
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència / Dedicació parcial (a partir de juny de 2015)
  Retribucions any 2018 (brut): 19.760,96 euros
 
 
Sra. Estel Rodríguez i Iglesias
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència · Retribucions any 2018 (brut): 9.012,44 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (consellera)
  Retribucions any 2018 (brut): pendent
 
Sra. Montserrat Rovira i Ramos (regidora a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 10.490,56 euros
 
Sr. Robert Rodríguez i Astor (regidor a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 8.995,56 euros
 
Sr. Pedro Torres i López
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 9.606,88 euros
 • Consell Comarcal del Baix Empordà (conseller)
  Retribucions any 2018 (brut): pendent
 
Sra. Marta Caballero i Torres (regidora a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 8.999,48 euros
 
Sr. José Luís Villa (regidor a partir de juny de 2015)
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 9.657,84 euros
 
Sr. Peter Kosidlo
 • Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
  Indemnització per assistència
  Retribucions any 2018 (brut): 10.049,12 euros
Publicat a Ajuntament
Dimecres, 17 abril 2013 09:41

Retribucions dels càrrecs electes

Les retribucions del càrrecs electes de la legislatura 2019-2023 es van assignar per acord de Ple Municipal Extraordinari de 28 de juny de 2019. Els principals punts de l’acord són:

Primer

Establir que amb efectes del dia següent a l'adopció del present acord, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs:

NOMS I COGNOMS

RÈGIM DE DEDICACIÓ

Sr. Maurici Jiménez Ruiz

Dedicació exclusiva compatible amb l'exersici de la docència

Sra. Mónica Rios Garcia

Dedicació parcial 90%

Sra. Pilar Ferrero Fresno

Dedicació exclusiva

Sra. Jenny Xufré Marcé

Dedicació parcial 50%Segon

Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta al Règim General de la Seguretat Social.


ALCALDE: Sr. Maurici Jiménez Ruiz
Funcions: Alcalde · Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Retribucions Mensuals Brutes: 3.799,85 euros

REGIDORA: Sra. Pilar Ferrero Fresno
Funcions: Benestar Social, Salut i Administració Electrònica
Retribucions Mensuals Brutes: 2.000 euros

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible, amb l’excepció de la compatibilitat acordada pel Sr. Jiménez, amb l’exercici de tot tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades. També serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent.

Tercer

Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social:

REGIDORA: Sra. Mónica Rios Garcia
Funcions: Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans
Retribucions Mensuals Brutes: 2.000 euros

REGIDORA: Sra. Jenny Xufré Marcé
Funcions: Turisme
Retribucions Mensuals Brutes: 1.600 euros

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 36 i 20 hores setmanals, respectivament, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Quart

Les anteriors retribucions es revisaran quan correspongui, si és el cas, d'acord amb la Llei

 

Cinquè

Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació el règim d’indemnitzacions següent:

 1. Per l’assistència a les sessions del Ple: 550 euros / sessió
 2. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern: 215 euros / sessió
 3. Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives, inclosa la Comissió Especial de Comptes: 75 euros /sessió
 4. Per l’assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 75 euros /sessió
 5. Per l’assistència a les sessions de la Comissió tècnica d'activitats i del Comitè de Seguretat i Salut: 75 euros / sessió
 6. Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 75 euros / sessió
 7. Mesa contractació: 75 euros / sessió

 

Sisè

Establir amb efectes del dia següent a l'adopció del present acord, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions, en les quanties següents:

 1. 85 euros / mensuals per cada regidor electe
 2. 345 euros / mensuals per cada grup municipal

 

Setè

S'abonarà el desplaçament del Regidors realitzat amb vehicle propi fora del terme municipal, amb ocasió de l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes, amb el mateix import que s’aboni als empleats municipals. En cas de que el desplaçament referit es realitzi en transport públic, el mateix s’abonarà, prèvia justificació del seu import.

 

Vuitè

Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a tots els Regidors, fent constar a aqueslls que han estat designats per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

Publicat a Ajuntament