Mostrant articles per etiqueta: ciutadania

Exp. – 1125/2010

Anunci sobre aprovació de les bases de la convocatòria de l’oferta pública d’ocupació de 2010

Publicat a Recursos humans
Dimarts, 12 abril 2016 10:22

Convocatòria de beques infància 2016

Segona convocatòria: del 2 al 13 de maig de 2016

Llar d'Infants Municipal 2016

Publicat a Serveis Socials
Divendres, 02 Març 2012 12:11

Mobilitat sostenible

La nostra manera de desplaçar-nos, sigui quin sigui el mode de transport, genera uns efectes directes i indirectes en el nostre entorn. Alguns d’aquests efectes són perjudicials i van més enllà dels problemes derivats de la construcció d’infraestructures o el consum d’energia.

Publicat a Medi Ambient
Divendres, 27 Gener 2012 13:15

Galeria vídeos TVCB

Publicat a Vídeos
Dijous, 11 Agost 2011 12:15

Tràmits e-TRAM

etramb

Accés al e-TRAM

L' e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

Podeu solucionar qualsevol dubte o trobar més informació aquí

Una vegada a la plataforma e-TRAM cal revisar els avisos legals existents a la mateixa pàgina.

Publicat a tràmits
Dimarts, 26 abril 2011 06:50

Index Perfil del Contractant

Perfil de Contractant

Accés al Perfil del Contractant

Presentació

L'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP), configura el perfil del contractant com a element que agrupa la informació i els documents relatius a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic, per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquests.

L’accés a la informació del perfil de contractant és lliure i no requereix identificació prèvia. Tota la informació que conté el perfil del contractant s’ha de publicar en formats oberts i reutilitzables, i ha de continuar accessible al públic durant un període de temps no inferior a 5 anys, sense perjudici que es permeti l’accés a expedients anteriors davant de sol·licituds d’informació.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per relacionar-se amb l’òrgan de contractació.

També s’hauran de publicar els procediments anul·lats, la composició de les Meses de contractació que assisteixin els òrgans de contractació, així com la designació dels membres del comitè d’experts o dels organismes tècnics especialitzats per aplicar criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor en els procediments en què siguin necessaris

Pel que fa a la publicació de la informació relativa als contractes menors es farà almenys trimestralment i com a mínim inclourà l’objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs IVA, i la identitat de l’adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de l’adjudicatari.

Els contractes que tinguin un valor estimat inferior a 5.000 euros queden exceptuats d’aquesta publicació sempre i quan el sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui bestreta de caixa fixa o qualsevol altre sistema similar per realitzar pagaments menors.Regulació

Llei 9/2017, de 8 de novembre, llei de Contracte del Sector Públic (LCSP)

Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, en tot allò no derogat.

Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques

Accés al Perfil delContractant

Pàgina 61 de 61